Szkoda w placówkach oświatowo-wychowawczych

  

Statystyki jasno pokazują, że co roku dochodzi nawet do ok. 100 000 wypadków z udziałem uczniów. Jednocześnie rodzice mają coraz większą świadomość, że za wypadki na terenie szkoły czy też w trakcie zajęć lub eventów, podczas których ich dzieci pozostają pod opieką nauczycieli, odpowiedzialność, z punktu widzenia prawa, ponosi placówka. Coraz częściej rodzice domagają się więc w takich przypadkach zadośćuczynienia za niezbędne leczenie i rehabilitację czy też ból i doznane przez dziecko szkody moralne.

 

Za co odpowiada szkoła?

Każda placówka oświatowo-wychowawcza w naszym kraju odpowiada przede wszystkim za szkody osobowe. Zasadne jest więc odszkodowanie za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków mających miejsce na jej terenie, a także powstałe w wyniku zaniedbania obowiązków po stronie nauczyciela, który w danym czasie sprawował opiekę nad uczniami.

 

Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkoły wypłacone zostaną również odszkodowania za szkody wynikające z niedostatecznego zabezpieczenia czy też uchybień związanych ze stanem technicznym budynku, jego otoczenia oraz całego wyposażenia. Dotyczy to więc zarówno stanowiącej zagrożenie, nienaprawionej posadzki lub niesprawnych urządzeń gimnastycznych, jak również nieodśnieżonego chodnika lub nienależycie pielęgnowanych drzew przy boisku.

 

Szkoła będzie odpowiadać także za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich wychowanków osobom trzecim – na terenie szkoły, jak i powstałych w trakcie sprawowania nad nimi nadzoru przez pracowników placówki.

 

OC dla szkół i innych placówek

Dyrektorzy polskich placówek oświatowo-wychowawczych bardzo często decydują się na OC proponowane za symboliczne kwoty jako dodatek do grupowego ubezpieczenia NNW dla uczniów. Niestety bardzo często okazją się one niewystarczające, gdy dojdzie już do jakiegoś wypadku.

 

Dobra polisa OC dla placówek oświatowo-wychowawczych powinna stanowić zabezpieczenie we wszystkich wymienionych wyżej przypadkach. Poza tym powinna opiewać na jak najwyższą sumę ubezpieczenia przy jednoczesnym braku podlimitów, które często znacznie ograniczają wysokość odszkodowania dla pojedynczego zdarzenia.

 

Jest to zabezpieczenie, które realnie może ochronić dyrekcję, nauczycieli i innych pracowników placówki przed konsekwencjami finansowymi.

0 0
Feed

Zostaw komentarz